வாசன் சிங்காரவேல் உடனான உரையாடல்

07.05.2020 அன்று நடைபெற்ற நோர்வே அரசினது ஊடக மாநாட்டில் விடுக்கப்பட்ட முக்கிய விடயங்கள்…

17. mai நோர்வேயினது சுதந்திர தின நிகழ்வுகள் எவ்வாறு நடைபெறவிருக்கின்றன..

போன்ற விடயங்களைத் தாங்கி வருகின்றது….

தயாரிப்பு: தேன் தமிழ் ஓசை