யசோதாவுடன் சில நாட்கள் [நாள் 9] இறுதி நாள்
எழுத்துருவாக்கம்: உஷா கனகரட்ணம்
குரல்வடிவம்: யூலியஸ் அன்ரனி
தயாரிப்பு: தேன் தமிழ் ஓசை