மருத்துவர் Kathy Ainul M. Møen உடனான உரையாடல்

குரோனா தொற்றுநோய் இன்று பேர்கனில் மிகவும் கடுமையாக பரவி வருகிறது. இது பற்றிய கருத்து ….

இந்த தொற்று நோயை பரிசோதிக்கும் நிலையங்களை நிலைகள் எவ்வாறு உள்ளன.

தயாரிப்பு: தேன் தமிழ் ஓசை