மருத்துவர் Kathy  Ainul Møen உடனான நேர்காணல்

1. அரச அதிகாரிகள் மற்றும் தேசிய மட்டத்தினால் விடுக்கப்படும் பரிந்துரைகள், செயற்திட்டங்கள் பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரியும்?
2. தற்போதுள்ள சூழ்நிலையில் மக்கள் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும்?
3. வைத்திய சாலைகளின் நிலைமைகள் எவ்வாறு இருக்கின்றன?
இன்னும் பல முக்கிய விடயங்கள் பற்றி பேசுகிறார்

நேர்கண்டவர்: யூலியஸ் அன்ரனி