திருவருகைக்காலம் முதலாம் ஞாயிறு. நற்சிந்தனை 02.12.2018
பேர்கன் - நோர்வே

அருட்தந்தை றமேஸ் அடிகளார் O.M.I
சகிலா யூலியஸ் 
டக்ளஸ் மைக்கல்தாசன்
றஞ்சன் மரியாம்பிள்ளை

 படக்கலவை றொபேட் ஜோசப்