திருவருகைக்காலம் இரண்டாம் ஞாயிறு.
நற்சிந்தனை 09.12.2018

பேர்கன் - நோர்வே 
அருட்தந்தை றமேஸ் அடிகளார் O.M.I

யஸ்மின் றொபேட் 
சகிலா யூலியஸ் 
ஜெயராஜ் ஏணஸ்ற்

படக்கலவை றொபேட் பாஷையூர்