திருவருகைக்காலம் மூன்றாம் ஞாயிறு.
நற்சிந்தனை 16.12.2018
பேர்கன் - நோர்வே
அருட்தந்தை றமேஸ் அடிகளார் O.M.I (இலங்கை )
இமாக்குலற் நிக்சன்
நிக்சன் அலோசியஸ்
டேவிட் மரியாம்பிள்ளை
படக்கலவை றொபேட் பாஷையூர்