நோர்வேயில் தற்போதைய கொறோனா நிலை பற்றிய மருத்துவர்களின் அறிவுரை.