பாடல்: திறந்துள்ள கல்லறையே
பாடியவர்: Infanta Julius
keybord: Pregash Rodrigo
பாடலின் மூல இசை: இசையரசு ம.ஜேசுதாசன்
பாடல்வரிகள்: கலைத்தூது நீ,மரியசெவியர்
தயாரிப்பு: சகிலா யூலியஸ் (புதிதாய் உயிர்ப்போம் நிகழ்வுக்காக )