பாடியவர்  : ஸ்ரிபன் அலைக்சான்டர் ( பாஷையூர்)

தொகுப்பு : தேன் தமிழ்ஓசை யூலியஸ் அன்ரனி

தொழில்நுட்பம்: றொபேட் ஜோசப்