தருபவர் யாழ்ப்பாண மண்ணிலிருந்து 
அருட்தந்தை A.M.ஸ்டீபன் C.R