புனித வியாழன்

தியான சிந்தனை யாழ் மண்ணில் இருந்து அருட்தந்தை A.M.ஸ்டீபன் C.R